Quality Coast Awards

พัทยามุ่งพัฒนาชายหาด
สู่มาตรฐานชายหาดความยั่งยืนระดับนานาชาติ

            การประเมินมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดตามมาตรฐานความยั่งยืนระดับนานาชาติ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาด (Quality Coast Awards)
Quality Coast  คืออะไร ?
Quality Coast คืออะไร ?
               Quality Coast คือการรับรองมาตรฐานการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านชายหาด โดยได้การรับรองจาก Coastal & Marine Union (EUCC) เพื่อให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทชายหาดสู่ความยั่งยืน

พื้นที่การพัฒนา

การประเมินชายหาดพัทยา ปี 2564

การประเมินใช้หลักเกณฑ์ตามแนวทาง Green Destination 100 ตัวชี้วัด

ผ่านการประเมิน
25 ตัวชี้วัด
ยังไม่ผ่านการประเมินแต่ดำเนินการแล้ว
48 ตัวชี้วัด
ยังไม่ผ่านการประเมิน
27 ตัวชี้วัด