มาตรการการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพในสถานประกอบการที่พัก

1) มีการจัดทำนโยบายและว่างเป้าหมายการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน และผู้รับบริการรับทราบอย่างทั่วถึง และมีการดำเนินการตามนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

2) มีการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานให้กับพนักงาน หรือส่งพนักงานไปอบรมเรื่องการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

3) มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้กับพนักงานและผู้ใช้บริการผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ

4) จัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และร่วมสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพให้กับพนักงาน และผู้ใช้บริการ

5) เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลาก eco product และฉลาก Co2 เป็นต้น

6) รณรงค์ให้ผู้มาใช้บริการใช้ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอนและปลอนหมอนซ้ำ กรณีที่มีการพักมากกว่า 1 คืน

7) เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานประกอบการ ประกอบด้วย การติดตั้งและใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ การติดตั้งมาตรวัดน้ำ (Sub Meter) สำหรับติดตามปริมาณการใช้น้ำ และการควบคุมการรดน้ำสนามหญ้าและพืชพรรณในช่วงเวลาที่เหมาะสม

8) นำน้ำที่ผ่านการใช้แล้ว หรือน้ำที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูคุณภาพแล้วมาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อลดการใช้น้ำ

9) มีการติดตามตรวจสอบอุปกรณ์และระบบท่อภายในโรงแรมอย่างต่อเนื่อง

10) มีการรายงานข้อมูลสถิติการใช้น้ำที่เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามการใช้น้ำหรือการอนุรักษ์น้ำต่อผู้บริหาร

 

แหล่งข้อมูล : เกณฑ์โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ประจำปี 2564

จัดทำโดย : สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.3)

 7,510 total views,  1 views today